Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN 21.1.2019 HYVÄKSYMÄSSÄ MUODOSSA:

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

1 §
1. Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.
2. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja sen toimialueena Lahden kaupungin lisäksi Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan kunnat ja Orimattilan kaupunki.

TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa kehitysvammaisten ja heidän perheittensä yhteisiä etuja sekä edistää kehitysvammaisten ja heidän perheittensä yhteiskunnallista tasa-arvoa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

• toimii yhdyssiteenä jäsentensä välillä
• järjestää koulutus-, neuvonta- ja virkistystilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa
• tekee paikallisille viranomaisille ja keskusliitolleen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:lle aloitteita ja ehdotuksia kehitysvammahuollon edistämiseksi ja kehitysvammaisten sekä heidän perheittensä tasa-arvoisuuden lisäämiseksi
• pyrkii tekemään muita yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavia aloitteita
• toimii yhteistyössä viranomaisten ja kehitysvammaisten erityishuoltoa harjoittavien yhteisöjen kanssa kehitysvammaisten ja heidän perheittensä etujen valvomiseksi
• voi liittyä jäseneksi toimialansa kotimaisiin järjestöihin.

4 §
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kioski- ja kanttiiniliikettä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

JÄSENET

5 §
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat perustamiskokouksessa jäseniksi ilmoittautuneet sekä myöhemmin jäsenmaksun suorittaneet yksityiset henkilöt.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä yhdistyksen hallituksen hyväksymät henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kunniajäseniksi voidaan yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi.

6 §
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jonka toiminta vahingoittaa huomattavasti yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista sääntöjä tai pyrkimyksiä rikkovana.

Erottamispäätöksestä jäsen voi valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kuukauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä seuraavassa mahdollisessa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

7 §
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää erikseen kannatusjäsenille ja varsinaisille jäsenille seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta peräkkäin suorittamatta.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

HALLINTO

8 §

Päätösvaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus.

Hallitus panee päätökset toimeen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

9 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin yksi kymmenestä (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii.

Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

10 §
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaalit on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

11 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa, jonka avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
2. esitetään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnatarkistajien/tilintarkastajien lausunto
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
5. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
6. hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
7. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus sekä hyväksytään tulevan vuoden talousarvio
8. valitaan 1-2 toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä 1-2 varamiestä.
9. päätetään Tukiliiton liittohallitukselle ja/tai liittokokoukselle tehtävistä aloitteista
10. käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n säännökset.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.

12 §
Asiasta, jonka jäsenet haluavat käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään 15 vuorokautta ennen kokousta.

YHDISTYKSEN HALLITUS

13 §
Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, vähintään 4 ja enintään 10 kahdeksi vuodeksi valittua muuta jäsentä, joista vähintään puolet tulee olla kehitysvammaisia, heidän vanhempiaan tai muita omaisia sekä vähintään 0 ja enintään 10 valittua varajäsentä. Hallituksen muista jäsenistä puolet eroaa vuosittain, ensimmäisen vuoden kuluttua arvan perusteella, myöhemmin kukin vuorollaan.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja enintään kolme toimikautta peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Lisäksi se valitsee muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokouksessa päätökset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

14 §
Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
2. kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja panna täytäntöön niiden päätökset
3. valmistella yhdistyksen kokouksessa esiteltävät asiat ja tehdä niistä ehdotuksensa kokoukselle
4. vastata yhdistyksen varojen käytöstä ja omaisuuden hoidosta
5. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia työehdot
6. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat, jotka yhdistyslain tai niiden sääntöjen mukaan sille kuuluvat
7. asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistelemaan hallituksessa käsiteltäväksi tulevia asioita sekä asettaa toimikuntia suorittamaan niille erikseen määrättyjä tehtäviä.


YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai toiminnanjohtaja tai hallituksen määräämä muu toimihenkilö yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

16 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on huhtikuun loppuun mennessä annettava toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

17 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

18 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen yhdistyksen kokous päättää.

19 §
Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

VOIMAANTULO

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.